Psykomotorisk fysioterapi Psykia ASPSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Hva er psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en spesialgren innen fysioterapi med en egen norsk tradisjon. Man må være fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi på høgskolenivå, for å kunne kalle seg psykomotorisk fysioterapeut.

Ved psykomotorisk fysioterapi er grunntanken at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene.

I psykomotorisk fysioterapi behandling forstås kroppen som bærer av viktige erfaringer og er derfor en vesentlig kilde til selvinnsikt.

Våre tanker og føleleser oppleves og uttrykkes i kroppen. Men livet kan kreve at "det vonde" må skyves bort.

Når pusten holdes og muskulaturen spennes, fortrenges stress, redsel og uro midlertidig. Spenninger som holdes over tid påvirker balansen, pusten og tilgangen til tanker og følelser. Når spenninger ikke reguleres med avspenning utvikles en vanespenning. Denne vanespenningen kan utvikles til kroniske smerter, som endrer kroppsopplevelsen, påvirker selvfølelsen og kroppsbildet

Målet med psykomotorisk fysioterapi

Vi arbeider ut fra at emosjonell belastning, tidligere sykdommer og ergonomiske forhold gir utslag i vår muskulatur, respirasjon (pust) og i det vegetative nervesystem. PMF har som mål å endre pasientens kroppsholdning og pustemønster, og å påvirke spenningsnivået i kroppen. Vi lærer deg å oppleve kroppen, å oppleve via kroppen og å uttrykke seg gjennom kroppen. Det kan skisseres som å utvikle varhet og kontakt med kroppens signaler og reaksjonsmåter, og å gi deg opplevelse av sammenheng mellom kropp og følelser.

Hvem kan ha nytte av psykomotrisk fysioterapi ?

Denne behandlingen passer for mennesker som kjenner seg anspent eller stresset.

Den kan også være meningsfull for mennesker som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller andre psykiske lidelser, men det kan kreve samarbeid med psykiater eller psykolog.

Ved psykiske vansker er kroppslige problemer ofte en del av sykdomsbildet. Det er også mye forskning innen psykiske lidelser, som viser at tilpasset fysisk aktivitet, sammen med annen behandling, reduserer symptomer og fremmer bedring. Ved sykdom kan vanskelige følelser og kroppslige endringer være en del av sykdomsbildet, og behandlingen kan bidra til en bedre kroppslig- og følelsesmessig balanse.

Allmennlegen møter ofte mennesker med symptomer som vitner om et sammensatt liv. Kroniske smerter, søvnplager, depresjonsfølelse og en opplevelse av å ha mistet alle krefter er hyppige symptomer legen møter. Mange av disse pasientene kan ha nytte av et psykomotorisk behandlingstilbud hvor bevisstgjøring på sammenheng mellom opplevelser og kroppslige reaksjoner står sentralt. Psykomotorisk fysioterapi kan også fungere som et ledd i utredning av pasienter med mage/tarmsmerter, underlivs- problemer, hypertensjon, kjeve/ hals / hode og ansiktssmerter. Fysioterapeuter med denne kompetansen kan også bidra positivt i forhold til barn og unge med stressrelaterte plager.

Hvordan utføres en psykomotorisk undersøkelse ?

Psykomotorisk fysioterapi er en metode som tar utgangspunkt i at en omstilling / forandring av kroppens spenningsmønster er mulig. Vi tar utgangspunkt i kroppen din når vi undersøker deg og det vil kun være deg og en fysioterapeut tilstede.

Fysioterapeuten sammenfatter en undersøkelse ut fra:

Du kan ha klærne på under undersøkelsen, hvis du ikke ønsker å ta av deg til undertøyet.

Kroppsundersøkelsen ledsages av refleksjon og samtale og fysioterapeuten gjør en vurdering av om du kan ha utbytte av PMF. Når dette er gjennomført får du vurdere om du er synes denne type behandling er noe du er motivert for.

Hva går behandlingen ut på ?

Psykomotorisk behandlingFokus i behandlingen er å lære om sammenhengen mellom stress og symptomer. Målet er å bli kjent med kroppens signaler og hva de kan være et uttrykk for, samt bedre kontakt med egne behov. Kontakten med egne behov og grenser øker, og kan bidra til at du utvikler et mer hensiktsmessig kroppslig og psykologisk forsvar.

Behandlingen kan være krevende, men gir gevinst i større kroppslig og følelsesmessig trygghet. Forholdet til andre relasjoner kan ofte endres.

I psykomotorisk fysioterapi arbeides det med å løsne på spent muskulatur og stimulere muskulatur som har vært lite brukt. Ved bruk av massasje og bevisstgjøring på en mer hensiktsmessig muskelbruk kan behandlingen bidra til at pasienten kommer ut av et uheldig spenningsmønster. Du vil kunne oppleve at pusten blir friere og at du beveger deg annerledes. Det skjer en omstilling hos deg. Innsikt i sammenhenger og muligheter for å gjøre noe med fastlåste mønstre er avgjørende.

Stramme muskler, pust og følelser henger sammen. Når du slipper dine muskelspenninger og endrer ditt pustemønster, kan følelser komme sterkere frem. Dette kan oppleves både som godt og vondt.

Omstilling kan ta tid, og derfor er dette en behandlingsform som ofte foregår over flere måneder, noen ganger år. Du trenger ikke nødvendigvis å komme ofte til behandling. Det er ønskelig at det settes i gang en prosess og at du arbeider videre med deg selv. PMF er "en hjelp til selvhjelp". Det krever tålmodighet og at forholdene ligger til rette slik at det er mulig å gjøre nødvendige endringer.

Hva gjør vi

Vi lirker frem nye holdningsmønstre ved massasje, øvelser, bevegelser, berøring og frigjøring av pust. Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram minner, nye refleksjoner og ord. Refleksjon og samtale over relevante temaer og samspillsmønstre er derfor sentralt. Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen.

Kroppslig omstilling er noe mer enn avspenning. Vi bygger på dine potensialer for å oppnå mer stabilitet i kroppen.

Tidsaspektet

I starten får du behandling en gang i uken, deretter hver 14. dag, så etter hvert sjeldnere. En behandlingstime varer ca 50 minutter.